Our Team

Mr. Noor Dhoj Joshi

Mr. Noor Dhoj Joshi

Managing Director

Ms. Christina Malla Rajbhandari

Ms. Christina Malla Rajbhandari

Director / General Manager

Ms. Naina Joshi

Ms. Naina Joshi

Director

Mr. Prabin Kaushik

Mr. Prabin Kaushik

Relationship Officer

Mr. Ryan Raj Aryal

Mr. Ryan Raj Aryal

Business Development Manager

Mr. Prasoon Shrestha

Mr. Prasoon Shrestha

Accounts Head

Ms. Deepa Shrestha

Ms. Deepa Shrestha

Accounts Assistant

Mr. Sumit Dongol

Mr. Sumit Dongol

HR & Project Coordinator Executive

Mr. Pratik Thakuri

Mr. Pratik Thakuri

Project Coordinator Direct Marketing

Mr. Dipendra Thapa

Mr. Dipendra Thapa

Project Coordinator - Driver Outsourcing

Mr. Niroj Karki

Mr. Niroj Karki

HR Recruitment

Mr. Mahesh Shahi

Mr. Mahesh Shahi

IT & Web

Ms. Sushmita Dahal

Ms. Sushmita Dahal

Receptionist & Admin

Mr. Bhesh Raj Neupane

Mr. Bhesh Raj Neupane

Legal Advisor

Kamana Khadka

Kamana Khadka

Support Staff

Mr. Rabin Shrestha

Mr. Rabin Shrestha

Financial Advisor